Algemene voorwaarden en condities

Definities

 1. Re.solve B.V.: Re.solve B.V., gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 86266179.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Re.solve B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Re.solve B.V. en de opdrachtgever tezamen.
 4. Consument: een klant die tevens particulier is en handelt als particulier.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Re.solve B.V.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Re.solve B.V. gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. Re.solve B.V. mag te allen tijde alle op Re.solve B.V. vermelde prijzen voor haar producten of diensten wijzigen, op haar website of anderszins kenbaar maken.
 3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Re.solve B.V. ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De Consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift.

Gevolgen van niet tijdige betaling

 1. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Re.solve B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Indien de Klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Re.solve B.V..
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de beslissing tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, kan Re.solve B.V. haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zullen de vorderingen van Re.solve B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Indien de Klant weigert medewerking te verlenen aan Re.solve B.V. bij het uitvoeren van de overeenkomst, blijft hij verplicht aan Re.solve B.V. de overeengekomen prijs te betalen.

Klachtenprocedure

 1. Zodra de Klant in verzuim is, is Re.solve B.V. gerechtigd de klachtenprocedure in te roepen met betrekking tot de niet betaalde producten die aan de Klant zijn geleverd.
 2. Re.solve B.V. zal de klachtenprocedure inroepen door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen van de klachtenprocedure, dient de Klant de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld aan Re.solve B.V. te retourneren, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. De kosten van het terughalen of terugbrengen van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgaaf van reden herroepen, mits:
  - Het product niet is gebruikt.
  - De consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.
  - De originele verpakking niet ontbreekt.
  - Er geen vuil op / in de verpakking zit zoals, vloeistoffen of etensresten.
 2. De bedenktijd van 30 dagen zoals genoemd in lid 1 gaat in:
  - Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@resolve-skin.com.
 4. De Consument is verplicht het product binnen 30 dagen na vermelding van zijn herroepingsrecht aan Re.solve B.V. te retourneren, bij gebreke vervalt zijn herroepingsrecht.
 5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Re.solve B.V. deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de Consument terugbetalen, mits de Consument het product tijdig aan Re.solve B.V. heeft geretourneerd.

Recht van opschorting

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. Re.solve B.V. kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden totdat de Klant alle openstaande facturen jegens Re.solve B.V. heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waarbij de klant nog betalingen aan Re.solve B.V. verschuldigd is.
 3. Re.solve B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik maken van haar retentierecht.

Schuldverrekening

Tenzij de klant een consument is, kan hij zijn uitstaande schuld aan Re.solve B.V. niet verrekenen met een eventuele claim tegen Re.solve B.V.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Re.solve B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Re.solve B.V. op grond van enige met Re.solve B.V. gesloten overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot dat tijdstip kan Re.solve B.V. een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom op de Klant is overgegaan, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Re.solve B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en is Re.solve B.V. gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, gederfde winst en interest.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Re.solve B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Online bestelde producten worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, is Re.solve B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is voldaan.
 5. Niet tijdige betaling levert verzuim van de schuldeiser op, zodat de Klant geen bezwaar kan maken tegen niet tijdige levering aan Re.solve B.V..

Levertijd

 1. De door Re.solve B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in zodra de Klant het (elektronische) bestelproces heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging hiervan van Re.solve B.V. heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij Re.solve B.V. niet in staat is te leveren binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de Klant dit door de expediteur of bezorger te laten aantekenen alvorens het product in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Re.solve B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Re.solve B.V. te melden, bij gebreke waarvan Re.solve B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde worden gebracht die deze producten voor de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Re.solve B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Re.solve B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Re.solve B.V. geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk op eventuele tekortkomingen te onderzoeken.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Re.solve B.V. hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De consument dient Re.solve B.V. uiterlijk binnen 1 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Re.solve B.V. in staat is adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Aansprakelijkheid Re.solve B.V.

 1. Re.solve B.V. is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Re.solve B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Re.solve B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade.

Recht op ontbinding

 1. De Klant is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Re.solve B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Re.solve B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de overeenkomst pas worden ontbonden nadat Re.solve B.V. in verzuim is.
 3. Re.solve B.V. is bevoegd de overeenkomst met de Klant te ontbinden indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt of indien Re.solve B.V. kennis draagt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Re.solve B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet kan worden toegerekend aan Re.solve B.V. in een van de wil van Re.solve B.V. onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Re.solve B.V. kan worden verlangd.
 2. De overmachtsituatie bedoeld in lid 1 omvat ook - maar is niet beperkt tot - een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Re.solve B.V. 1 of meer verplichtingen jegens de Klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Re.solve B.V. weer in staat is deze na te komen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Re.solve B.V. is in een overmachtsituatie geen schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel mocht hebben.

Wijzigingen in de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Re.solve B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Re.solve B.V. zal belangrijke inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Consument heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in geval van een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. Rechten van Afnemer uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Re.solve B.V.
 2. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Als sommige regels in deze algemene voorwaarden niet geldig of ongeldig zijn, heeft dat geen invloed op de andere regels in deze voorwaarden.
 2. Een regel die niet geldig of ongeldig is, wordt dan vervangen door een regel die het beste past bij wat Re.solve B.V. bedoelde toen ze deze voorwaarden opstelden

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Re.solve B.V. is gevestigd / praktijk uitoefent / kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.